naar top
Menu
Logo Print
31/10/2018 - SAMMY SOETAERT

REALTIME CONDITIEMONITORING OP STEEDS MEER ASSETS

Nederlandse organisaties willen stilstand voorkomen en onderhoudskost drukken

Steeds meer en steeds vaker wordt conditiemonitoring ingezet bij tal van organi­saties. In het voorjaar van 2018 sloegen NVDO, World Class Maintenance en Semiotic Labs daarom de handen in elkaar om een inventaris van het Nederlandse gebruik van conditiemonitoring op te maken. Het blijkt dat de meeste bedrijven dit al toepassen en zo op een steeds groter wordend aandeel van hun assets een pre­dictief onderhoud toepassen i.p.v. correctief ingrijpen. Zo verminderen ze onge­plande stilstand en verlagen ze de onderhoudskosten. Andere opvallende resultaten vindt u hieronder terug.

 

OPZET INVENTARIS

Een stand van zaken, dat is wat de drie organiserende partijen van de inventaris conditiemonitoring wilden opmaken. Conditiemonitoring wordt namelijk steeds meer toegepast, gedreven door de nieuwe technologische ontwikkelingen én de krapte op de arbeidsmarkt. Het waarom van deze toepassing varieert van het voorkomen van ongeplande stilstand tot het vermijden van risico's op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. De korte vragenlijst werd verspreid over verschillende bedrijven uit heel diverse branches.

 

VRAGEN

Gebruik conditiemonitoring

Op de vraag 'Maakt uw organisatie op dit moment gebruik van conditiemonitoring?' antwoordde 86% van de deelnemers positief. Bij toelichting van de negatieve antwoorden kwam naar voren dat velen er op korte termijn mee zullen starten. Een enkeling gaf aan kritisch te staan t.o.v. conditiemonitoring of er geen meerwaarde in te zien. Wel is het zo dat alle respondenten op een bepaald moment toch hebben nagedacht over conditiemonitoring.

Voordelen conditiemonitoringVoordelen

Bij de rangschikking van zes voordelen van conditiemonitoring bleek dat vooral het verminderen van ongeplande stilstand belangrijk was. Verlaagde onderhoudskosten en verbetering van de veiligheid vervolledigden het podium.

Additionele voordelen die door de deelnemers werden aangereikt, waren het verbeteren van de leveringszekerheid (naar klanten toe) en het verhogen van de productiecapaciteit.

Ook de vergaarde kennis is een plus, waarmee organisaties hun onderhoudsproces verder kunnen optimaliseren. Bovendien is conditiemonitoring een aanwinst voor de langetermijnvisie en brengt die rust op de werkvloer.

OntwikkelingenOntwikkelingen in de sector

Geconfronteerd met een viertal trends op de markt, gaven de deelnemers aan dat vooral het tekort aan technisch personeel speelt. Dat tekort is nog niet instant voelbaar, maar er is wel vergrijzing onder de technici en een terugval van het aantal studenten in een technische opleiding. Als tegenreactie biedt meer dan de helft van de respondenten eigen opleidingstrajecten aan.

Andere ontwikkelingen zoals 'steeds minder tijd voor gedegen onderhoud', 'complexer wordende assets' en 'stijgende kosten voor een uur onderhoud' kregen een meer neutrale respons. Verdeelde meningen waren er vooral over de complexiteit van de assets. Hieruit kan men afleiden dat de toenemende complexe assets niet in alle branches of organisaties een trend zijn.

Criteria assetselectieAssetselectie

Conditiemonitoring vergt een investering. Bij het bepalen van de assets waarop de monitoring toegepast kan worden, moeten een aantal criteria bekeken worden. Het belangrijkste criterium blijkt daarbij de frequentie van ongeplande stilstand. Bijna even belangrijk zijn de kosten van ongeplande stilstand. De frequentie en kosten van geplande stilstand zijn daarentegen veel minder doorslaggevend.
Selectie op basis van veiligheid en milieu is sterk afhankelijk van de branche waarin een organisatie actief is.

Gebruikte meetmethodesMeetmethodes

Er zijn diverse vormen van conditiemonitoring. De meest toegepaste vorm onder respondenten blijkt handmatige trillingsanalyse. Ook meer dan de helft van de deelnemers gebruikt visuele inspectie. Olieanalyse en realtime (online)trillingsanalyse worden dan weer net niet door de helft van de organisaties ingezet. Eén derde gebruikt infraroodtechnologie, terwijl slechts 14% akoestische technologie aanwendt. Andere meetmethodes zijn o.a. kleurcontrole, temperatuuranalyse, lagermeting, destructief onderzoek ...

Eigenschappen monitoringtoolsMonitoringstools

Samenhangend met de keuze van de meetmethode is de aankoop van monitoringtools. De belangrijkste eigenschap van zo'n tool is voor de deelnemers de betrouwbaarheid van de analyse. Daarnaast speelt ook het gebruiksgemak van de eindgebruik een niet onbelangrijke rol. Andere eigenschappen die de respondenten waardevol achten, zijn o.a. geautomatiseerde gegevensverwerking en de integratie met bestaande systemen. Opmerkelijk is dat de kosten en het installatiegemak van een monitoringtool niet meteen bepalend zijn. Een goede balans tussen de kosten van een nieuwe tool en de kosten van een ongeplande stilstand is evenwel belangrijk.

Wie krijgt de resultaten te zien?

Als we vragen naar de mensen die de resultaten van een analyse voorgeschoteld krijgen, blijken de maintenanceteams de top te scheren. Zij worden op de voet gevolgd door het maintenancemanagement. In bijna de helft van de deelnemende organisaties krijgt ook het operationeel management de resultaten te zien. Opvallend is dat de directie slechts in mindere mate de analyseresultaten aangereikt krijgt.

Hoe worden resultaten gepresenteerd?

De manier van het presenteren en verspreiden van analyseresultaten is ook niet onbelangrijk. Meer dan de helft gebruikt daarvoor (interne) e-mail. Bijna de helft heeft voor deze resultaatpresentatie ook een onlineapplicatie. Eén derde maakt nog gebruik van papieren rapporten. Slechts 13% maakt gebruik van een geïntegreerd systeem met CMMS, MES … Overige manieren waarop resultaten worden meegedeeld, zijn een presentatie of een meeting, een gewone mondelinge overdracht of vanuit een storingsanalyseapplicatie.

Tijd tussen alarm en opvolgingTijd tussen alarm en opvolging

Een waarschuwing krijgen vóór een asset effectief faalt, is mogelijk. Zo kan men kort op de bal spelen. Het grootste deel van de respondenten grijpt echter niet meteen in en geeft aan dat er een afweging gemaakt wordt, afhankelijk van de ernst van het naderende falen. Indien mogelijk, wordt door die groep vaak gewacht met opvolging tot de volgende geplande stilstand. 11% onderneemt wel meteen actie wanneer een alarm afgaat. 12% heeft helemaal geen alarm bij naderend falen.

Opvolging monitoringHoe alarm opvolgen?

De manier waarop een alarm wordt opgevolgd, verschilt van organisatie tot organisatie. Het overgrote deel stuurt de onderhoudsteams zelf uit op inspectie na een alarm. Eén vijfde zet daarvoor een externe onderhoudspartner in. 15% heeft een domeinexpert die op onderzoek gaat. De assetleverancier voert slechts bij 5% van de deelnemers de inspectie uit na alarm. Een kwart van de respondenten voorziet opvolging op een andere manier, bijvoorbeeld door meteen een onderhoudstechnicus in te schakelen.

Concrete monitoringresultatenConcrete resultaten

De inventaris polste ook naar de resultaten die de organisaties al behaalden. De meeste vooruitgang werd geboekt in het reduceren van de kosten voor ongeplande stilstand. Een dichte tweede is de daling van het aantal incidenten. Op het derde trapje van het podium staat het efficiënter uitvoeren van onderhoud. Efficiënt onderhoud en lagere onderhoudskosten zijn vaak genoemde resultaten en zijn meteen ook de frequentst terugkomende doelstellingen.

 

CONCLUSIE

Semiotic Labs, World Class Maintenance en NVDO konden concluderen dat de meeste bedrijven al een of andere vorm van conditiemonitoring toepassen. Manuele en visuele inspecties zijn nog steeds wijdverspreid, maar onlinerealtimeanalyses zijn aan een fikse opmars bezig. Deze dragen bij tot het realiseren van predictief onderhoud op steeds meer assets. Doelstellingen als het verminderen van ongeplande stilstand en een verlaging van de onderhoudskosten liggen aan de basis van de motivatie om conditiemonitoring te implementeren. Een heel belangrijke factor hierbij is het aankomende tekort aan technisch geschoold personeel.

In het algemeen geven de respondenten aan dat ze concrete resultaten kunnen boeken op de gewenste domeinen. Dit geeft ook aan dat steeds meer bedrijven voor een groeiend aantal assets zullen overstappen op realtimeconditiemonitoring en dus van predictief onderhoud de norm zullen maken.